Family book of Maria Theresia Sophia Van den Ameele

Spouses