Family book of Clemencia Rosalia Steculorum

Spouses